Home » 샌디에고 한식당 » Page 2

샌디에고 한식당

쇼젠 & 만포 | 샌디에고

메뉴 한식 |Shozen BBQ & Manpo9906 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA(858) 586-0099 | 샌디에고,…

한두 BBQ | 샌디에고

메뉴 한식 | Handoo Korean Bbq 4647 Convoy St, Ste 105 San Diego, CA (858)…

부가 한식당 | 샌디에고

메뉴 한식 |Buga Korean BBQ5580 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA(858) 560-1010 | 샌디에고, 한인타운,…

청담동 순두부 | 샌디에고

메뉴 한식 |CDD Tofu7655 Clairemont Mesa Blvd., San Diego, CA,858-277-8900 | 샌디에고, 한인타운, 코리아타운 |

할머니순두부 | 샌디에고

메뉴 한식 | Grandma Tofu and Korean BBQ4425 Convoy St, San Diego, CA(858) 277-2220| 샌디에고,…

전주집 | 샌디에고

메뉴 한식 |Chon Ju Jip House4373 Convoy St, San Diego, CA(858) 268-0835 | 샌디에고, 한인타운,…

친구네 | 샌디에고

메뉴 한식 |Friend’s House Korean4647 Convoy St #101-A, San Diego, CA(858) 292-0499| 샌디에고, 한인타운, 코리아타운…

대장금 | 샌디에고

메뉴 한식 |Dae Jang Keum Korean BBQ7905 Engineer Rd, San Diego, CA(858) 573-2585 | 샌디에고,…

520 코리안 푸드 | 샌디에고

메뉴 한식 |520 Korean Food3927 Convoy St San Diego, CA(858) 914-6180 | 샌디에고, 한인타운, 코리아타운…